1-34

روستای دربند ازنا

گردشگری از مهمترین فعالیت های انسان معاصر است که همراه با بوجود آوردن تغییراتی شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روش زندگی انسان ها را دگرگون می سازد. گردشگری روستایی بخشی از صنعت گردشگری است که هدف آن استفاده از منابع طبیعی، فرهنگی تاریخی و سایر منابع و خصوصیات سکونتگاه های روستایی برای توسعه محصول پیچیده گردشگری است. این گونه گردشگری، فرصتی برای ارزش قائل شدن برای چارچوب طبیعت، اسکان راحت و تجربه گردشگری شخصی است. روستاهای گردشگرپذیر مکانهایی هستند که ویژگی های متمایزی را به نمایش می گذارند. فضاهای گسترده با سطح توسعه پایین، محیط کشاورزی طبیعی و فرهنگ ها و آداب خاص، از جمله پتانسیل هایی هستند که سبب جذب گردشگری می شوند. استان لرستان با قابلیتهای فراوان طبیعی، تاریخی و فرهنگی، یکی از پر جاذبهترین مناطق گردشگری در کشور است به طوری که در سال 1393 ، به عنوان پایتخت ژئوتوریسم کشور شناخته شده است، که بسیاری از این قابلیت ها در مناطق روستایی و یا محیط اطراف آنها واقع شده اند. یکی از روستاهای گردشگری این استان، روستای دربند ازنا به شمار می رود که در شهرستان ازنا قرار دارد. د..