1401021618492271325274504

معلمان باید پیشتازان عرصه جهاد تبیین در کشور باشند

مدیرکل امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمان باید پیشتازان عرصه جهاد تبیین در کشور باشند

برچسب ها: بدون برچسب

ثبت دیدگاه

لطفا همه ی قسمت ها را تکمیل کنید.